Historiek

Reeds sedert 1830 is Beernem uitgegroeid tot een oord van ontspanning en recreatie. Daarvan getuigen de prachtige kastelen, buitenverblijfjes van onze adel. Gelukkig is die recreatiemogelijkheid naar alle lagen van de bevolking uitgegroeid. De Beernemse natuurgebieden werden openbaar bezit en iedereen kon er ten volle van genieten. De Beernemse Watersportvereniging vzw., heeft sedert 1979 die ontspanningsmogelijkheden aangevuld met de beoefening van de watersport op het kanaal Gent-Brugge.

Een kanaal dat trouwens op zichzelf een lange geschiedenis achter de rug heeft. Oorspronkelijk een klein riviertje, de Zuiderleie, werd het uitgegraven en verbreed tot een bevaarbare waterloop die een verbinding gaf tussen Brugge en Gent. De "Barge", getrokken door paarden langs het jaagpad, was een uitermate veilig vervoermiddel door de minder veilige bossen van Beernem. Ook Beemem was in die tijd een aanleghaven van de "Barge". Ons clubterrein zelf is ontstaan bij het rechttrekken van het kanaal vóór de eerste wereldoorlog. De vroegere bocht werd aangevuld waardoor een lager gelegen terrein vrij kwam naast de toen nieuwe kanaalbedding.

Gedurende de eerste wereldoorlog werd dit terrein door de bezetter gebruikt als aanlegplaats voor bevoorradingsschepen en vanaf die plaats werden treinsporen aangelegd richting station van Beernem. De bewijzen hiervan zijn nog terug te vinden in de kiezelbedekking, ondertussen verdwenen onder de aanplantingen, van het terrein. Enkele jaren geleden werd uiteindelijk het kanaal tussen Beernem en Sint-Joris rechtgetrokken en verbreed tot het huidige gabarit. Door het ontstaan van dit watervlak, gekoppeld aan het terrein werd een site gecreëerd die zich leende tot het beoefenen van de watersport en de uitbouw van een haven.
Een breed watervlak was ideaal voor het waterskien en als vertrekhaven voor de toervaart was Beernem meer dan gunstig gelegen. De steden Gent en Deinze, de rivieren de Leie en de Schelde zijn altijd bereikbaar zonder hinder van enig kunstwerk. Onvermijdelijk moest iemand deze bijzonder charmante locatie opmerken.
Dat deed Michel Declerck dan ook, hij woonde amper op een boogscheut van het kanaal, toen hij in 1959, zelf een bootje bouwde en een houten steigertje aanlegde. 
Met dit steigertje zette Michel de wieg van de watersport op de kanaaloever van Beernem. En inderdaad, het bleef niet bij dat ene steigertje. Ook andere botenliefhebbers hadden, naar het voorbeeld van Michel, een oog geworpen op die zo voor de hand liggende kanaaloever.

Ter hoogte van de inkom van het terrein werd zelfs een primitieve doch degelijke slipway aangelegd. Een met de hand aangedreven windas, met lange kabel hielp bij het te water laten van de wat zwaardere boten. In 1960 werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van een loods op het terrein. De gedachte groeide van enkele steigereigenaars om, gezien de onderlinge verantwoordelijkheid, toch over te gaan tot het stichten van een officiële wettelijke club, een vereniging zonder winstbejag. Tijdens een vergadering te Beernem, op 30 MAART 1979, werd overeengekomen een VZW. op te richten. De wettelijke benaming luidde; "Beernemse Watersportvereniging". De statuten en het huishoudelijk reglement werden vastgelegd. Wie dacht je wie de eerste voorzitter was, ........ uiteraard Michel Declerck.

In 1980 werden alle "hands" aan dek geroepen. De grote hulp met de eerste inzet van machines kwam hier van een paar bouwondernemers. Na de werken aan de steigers, werd een nieuwe slipway gepland naar het einde van het terrein toe. Het officieel zomerverlof was de start voor dit uiteraard zwaar werk. Een primitieve afdamming met zandzakjes kwam er bij te pas. Dit opzet mislukte en de dam begaf onder de zware waterdruk en de golfslag van de binnenvaarders, maar er verscheen een reddende engel die zonder veel problemen een zware kraan ter plaatse bracht, er werden damplanken geslagen, palen geklopt, beton aangevoerd, planken gezaagd, enz. Na het verlof was de nieuwe slipway gebruiksklaar. Ondertussen kwamen de activiteiten van de BWSV uit de startblokken. Zowel bij de toervaart als bij het waterskien werden verschillende succesvolle evenementen ingericht.

Alles liep echter niet zo maar van een leien dakje. Een grote vier jaar na de stichting kwam het tot een tijdelijke scheuring, een tweede club "De Waterbeer" werd opgericht. De oorzaak was dat binnen het terrein de persoonlijke concessies gedeeltelijk bleven behouden en een uiterst slechte verstandhouding tussen bepaalde bestuursleden. Uiteindelijk echter kregen het gezond verstand en de vroegere vriendschap de bovenhand. De persoonlijke concessies werden geliquideerd en de BWSV was terug één vereniging. Ook de ander moeilijkheden kregen stuk voor stuk een oplossing.

De Beernemse Watersportvereniging vzw is tegenwoordig uitgegroeid tot een van de best bekend plaatsen binnen het watersport minnend België, met zelfs een internationale uitstraling. De huidige raad van beheer werkt nog altijd verder met het elan en het enthousiasme van jonge beginners, aan de verdere uitbouw van de accommodatie. Met een creatieve geest zoeken zij hun weg en bouwen aan de toekomst van een moderne watersportvereniging.